Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Om de dienstverlening en vooral mijn kwaliteit te waarborgen, werk ik met algemene voorwaarden. Op het moment dat u een afspraak bij mij maakt verklaart u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a/ haarbehandelaar: de gebruikers van deze algemene voorwaarden; handelend onder de naam BYSAARR gevestigd aan de 1e Middellandstraat 106B te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 73959723.
b/ Klant: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie BYSAARR werkzaamheden verricht en/of producten en/of diensten levert dan wel met wie BYSAARR een overeenkomst aangaat.

Artikel 1
Opdrachten tot haarbehandelingen worden slechts uitgevoerd onder de hierna volgende bepalingen. Afwijkende afspraken gelden slechts indien dit mondelings/schriftelijk/elektronisch tussen de klant en BYSAARR overeengekomen is.

Artikel 2
BYSAARR verbindt zich de met de klant mondeling/elektronisch overeengekomen haarbehandeling uit te voeren uitsluitend indien de afspraak telefonisch/elektronisch is bevestigd. BYSAARR behoud zich het recht een behandeling te annuleren, indien er naar het oordeel geen sprake is van een gezonde situatie, de klant naar het oordeel een behandeling niet aan kan of klant onder invloed van drugs of alcohol verkeert.

Artikel 3
De klant verbindt zich voor de haarbehandeling de afgesproken prijs te betalen. De tarieven voor haarbehandelingen zijn vooraf duidelijk terug te vinden op de website. Betalingen van de behandeling geschieden altijd per direct. Op uw verzoek kan een kwitantie aangeleverd worden.

Artikel 4
4.1/ BYSAARR garandeert dat de uitgevoerde haarbehandeling voldoet aan eisen van vakbekwaamheid en maakt daarbij gebruik van producten die CE gecertificeerd zijn. De haarbehandelaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, de klant wenst uit eigen vrije wil een behandeling. Vooral niet indien tegen het advies van de haarbehandelaar in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
4.2/ BYSAARR mag er ten aanzien van de te verrichten behandeling vanuit gaan dat de klant daartoe in een goede lichamelijke conditie verkeert. Omstandigheden bij de klant die het resultaat van de haarbehandeling kunnen beïnvloeden of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te geven. Hierbij valt onder meer te denken aan medicijngebruik, allergieën en/of bestraling, het gebruik van doe-het-zelf-producten, een extreem gevoelige hoofdhuid en/of experimenten met het eigen haar. 

4.3/ Bij sprake van een ongewenste of allergische reactie op het product of de behandeling is BYSAARR NERGENS aansprakelijk voor, zowel de klant als BYSAARR waren op voorhand onwetend over deze allergie of reactie. Daarbij nogmaals, de klant maakt uit eigen vrije wil gebruik van de diensten.

4.4/ Behandelingen kunnen indien gewenst leiden tot omvorming van het haar, echter wordt deze garantie nooit verleend vanwege de organisch bewerkte ingrediënten, tenzij elders onderling besproken. Voor vrouwen in een zwangerschap geldt het volgende: uw hormonale huishouding kan de behandeling voor het haar afweren, hier kan zowel u als BYSAARR van te voren geen uitspraak over doen. Bij circa 90% van de zwangere vrouwen pakt de behandeling wel.

4.5/ Indien geverfd haar loopt de klant het risico dat het haar een tot drie tinten lichter kan worden, of in het ernstigste geval, zelfs kan verkleuren. Op voorhand wordt duidelijk aangegeven wat de klant kan verwachten en wat hij/zij het beste kan doen, BYSAARR kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. 

4.6/ BYSAARR rekent een tarief van 0,22 per km exclusief parkeerkosten indien anders overeengekomen.

Artikel 5
De klant maakt uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van BYSAARR.
Is de behandeling niet zoals de klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten dan kan de klant een klacht indienen bij de haarbehandelaar.

Artikel 6
De klant dient een klacht binnen zeven dagen na de haarbehandeling kenbaar te maken aan BYSAARR.

Artikel 7
BYSAARR maakt uiterlijk binnen twee dagen na melding van de klacht zijn standpunt al of niet mondeling aan de klant kenbaar.

Artikel 8
Indien de klant zich wel/niet met het standpunt van de haarbehandelaar kan verenigen, kan;
1/ de behandeling voor een gedeelte van de prijs over gedaan worden.
2/ een herstelbehanding aangeboden worden.
Behoudens opzet of bewust tegen de adviezen in van de haarbehandelaar bepaalde handelingen zijn verricht door de klant, is BYSAARR niet langer aansprakelijk.

Artikel 9
De aansprakelijkheid van BYSAARR uit hoofde van enige opdracht is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de behandeling/overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de behandeling/overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft, mits er geen kosteloze herstelbehandelingen zijn uitgevoerd.

Artikel 10
Dit reglement is uitsluitend van toepassing op klachten met betrekking tot het hoofdhaar. De regeling van schade aan lichaam, kleding of anderszins, wordt niet door dit reglement beheerst, maar valt onder de normale wettelijke aansprakelijkheidsregels.

Artikel 11
BYSAARR is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld (zoals verkeersdrukte) en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
BYSAARR kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten of ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade.

Artikel 12
Voor een zo transparant mogelijke overeenkomst worden de ingrediënten van de producten waarmee BYSAARR zijn diensten verleend hierna genoemd. De producten bevatten: Aqua/Water Hidrolyzed Collagen, Hidrolyzed Wheat Proteinm, Hidrolyzed Keratin, Disodium EDTA, Cetearyl Alcokol, Citric Acid, Copolymer, Acrylater, Cetrimonium Clhoride, Fragrance/Parfum, C.I. 42650, Methylisotiazolinone, AmiopropylPhenyl Trimethicone, Alanine, Arginine, Aspartic Acid, Glycine, Histidine, Isoleucine, PCA, Phenylalanine, Proline, Serine, Sodium Lactate, Sodium PCA, ACID Morus NIGRA fruit ESTRAT. De klant staat in zijn recht specifiekere ingrediëntenlijsten van het product op te vragen.

Artikel 13

Aanbetalingen zorgen ervoor dat er een zekerheid ontstaat voor beide partijen. Wij reserveren uw tijdstip en u als klant bent zeker van uw spot. Aanbetalingen worden dan ook in geen ENKEL geval geretourneerd, ook niet indien u een behandeling wenst te annuleren, mits goedgekeurd door de eigenaresse. Wel mag u bij het doorgeven van een GELDIGE reden 72 uur voor de behandeling kosteloos uw tijdstip en data verzetten binnen drie maanden. De afspraak wijzigen naar een ander soort behandeling is ook niet mogelijk omdat hier ruim van tevoren rekening mee wordt gehouden, mits goedgekeurd door de eigenaresse. Geen geldige reden of komt u niet opdagen of bent u plotseling ziek? De aanbetaling valt weg en wordt niet meegenomen naar een volgende afspraak.

Slotbepalingen
Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Op elke overeenkomst tussen BYSAARR en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Beide partijen zullen bij een geschil pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.